Przedmiot działalności

(Liczba odsłon: 4084, dodano: 2010-02-01 16:00:00)

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

 

 1. Działalność Ośrodka polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
 2. Podstawowym celem Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
 3. Do podstawowych działań Ośrodka należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
    
 4. Zadania wymienione w § 7 ust. 1 Ośrodek realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

  • zespołowego uczestnictwa w kulturze,
  • różnorodnych form edukacji kulturalnej,
  • form indywidualnej aktywności kulturalnej,
  • imprez kulturalnych.
    
 5. Ośrodek może prowadzić działalność instruktażowo - metodyczną.
 6. Realizując zadania określone w § 7 Ośrodek może:
  • organizować imprezy artystyczne, rozrywkowe i turystyczne,
  • organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
  • prowadzić wypożyczanie książek i dzieł sztuki,
  • prowadzić naukę języków obcych,
  • prowadzić impresariat artystyczny,
  • prowadzić działalność wydawniczą,
  • świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne z zakresu kultury,
  • prowadzić ogniska artystyczne,
  • prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
  • prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
  • organizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe i inne),
  • świadczyć usługi gastronomiczne.
    
 7. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego zadania kulturalne Ośrodek realizuje poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie zbiorów i upowszechnianie czytelnictwa polskiej i światowej literatury.
 8. Do zadań Ośrodka należy udostępnianie, upowszechnianie i popularyzacja polskiego i światowego dorobku filmowego.
   

 
Artykuł pochodzi ze strony BIP Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim bip.kulturadrawsko.pl