Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

www.kulturadrawsko.pl

Ochrona danych osobowych

(Liczba odsłon: 1054)
Drukuj artykuł

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych


Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) - dalej RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Daria Kowalczyk (tel. 94 3413896. e-mail; iod@kulturadrawsko.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w celach związanych z realizacją zadań Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, w szczególności na podstawie ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług, o które Pan/Pani wnosi.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Monitoring

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim prowadzi monitoring wizyjny pomieszczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego przy ulicy Piłsudskiego 12 w Drawsku Pomorskim w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.

 1. Administratorem monitoringu jest: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim przy ulicy Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Daria Kowalczyk (tel. 94 3413896, e mail: iod(q> kulturadrawsko.pl).
 3. Dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich stosowane profilowanie.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przeich przypadkowym lub umyślnym ziszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim i na stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim w zakładce Ochrona Danych Osobowych - Monitoring".

Autor dokumentu: Daniel Styburski (2018-11-20 21:21:52)
Wprowadził(a): Daniel Styburski (2018-11-20 21:21:52)
Ostatnio zaktualizował(a): Daniel Styburski (2019-02-11 23:21:14)

Szukaj w BIP
Statystyki

Licznik odwiedzin:
 


Odsłony artykułów
Copyright (c) 2010-2013 Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim. Wykonanie: LOGOSYS.PL